Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Погоджено проведення акредитаційної експертизи освітньої програми "право", перший (бакалаврський) рівень освіти

Акредитаційна експертиза освітньої програми

Програма виїзду

1. Призначення та статус цієї програми
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи у закладі вищої освіти(далі –ЗВО)під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як дляЗВО, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, такі ЗВО.Узгоджена програма виїзду фіксується вінформаційнійсистемі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і є частиною матеріалів акредитаційної справи.

2. Загальні умови роботи експертної групи
2.1. ЗВО на час виїзду експертної групи надає їй приміщення для роботи, та, за потреби, окреме приміщення для проведення зустрічей.
2.2. ЗВО забезпечує доступ членів експертної групи до мережі Інтернет із використанням бездротової технології Wi-Fi. У виняткових випадках доступ до мережі Інтернет може бути забезпечений в інший спосіб.
2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутніпрацівники ЗВО та інші особи.
2.4. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної зустрічі, у погоджений час.Зустрічі, включені до розкладу виїзду, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу.
2.5. У розкладі виїзду передбачається резервна зустріч, на яку експертна група може запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої зустрічі зумовлене необхідністю проведення акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це ЗВО у розумні строки; ЗВО має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі.
2.6. У розкладу виїзду передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, часу і місце проведення такої зустрічі.
2.7. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.
2.8. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання.
2.9. Акредитаційна експертиза проводиться за адресою: 03151, м. Київ, вул.Ушинського, 15.

 

3. Розклад роботи експертної групи

Час

Зустріч або інші активності

Учасники

День 1 – (26.02.2020)

0830–900

Приїзд експертної групи до ЗВО

 

900–930

Організаційна зустріч з гарантом ОП

Члени експертної групи;  гарант ОП

930–945

Підготовка до зустрічі 1

Члени експертної групи

945–1015

Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО

Члени експертної групи;  гарант ОП;  керівник ЗВО;  керівник підрозділу, у якому реалізовується ОП.

1015–1030

Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до зустрічі 2

Члени експертної групи

1030–1130

Зустріч 2 з академічним персоналом

Члени експертної групи;  гарант ОП;
науково-педагогічні           працівники, що безпосередньо відповідають за зміст освітньої програми, а також викладають на цій програмі (не більше 10 осіб)

1130–1145

Підведення підсумків зустрічі 2

Члени експертної групи

1145–1200

Підготовка до зустрічі 3

Члени експертної групи

1200–1300

Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти

Члени експертної групи; здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП (для бакалаврських програм – по 3 здобувача з кожного року навчання денної форми навчання та по 3 здобувача з кожного року навчання заочної форми навчання)

1300–1315

Підведення підсумків зустрічі 3 

Члени експертної групи

1315–1415

Обідня перерва

 

1415–1430

Підготовка до зустрічі 4

Члени експертної групи

1430–1530

Зустріч 4 з представниками студентського самоврядування

Члени експертної групи; представники студентського самоврядування (1– 2 особи від органу студентського самоврядування ЗВО, які відповідають за участь студентів у внутрішній системі забезпечення якості вищої освіти; 2–3 особи від орану студентського самоврядування відповідного структурного підрозділу, у якому реалізовується ОП; 2-3 особи які навчаються на відповідній ОП)

1530–1545

Підведення підсумків зустрічі 4

Члени експертної групи

1545–1615

Відкрита зустріч

Члени експертної групи;
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО)

1615–1630

Підведення підсумків відкритої зустрічі і підготовка до зустрічі 5

Члени експертної групи

1630-1730

Зустріч 5 з роботодавцями

Члени експертної групи;
представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості ОП

1730–1800

Підведення підсумків зустрічі 5

Члени експертної групи

День 2 – (27.02.2020)

0830–0900

Приїзд експертної групи до ЗВО

 

0900–1000

Огляд матеріально-технічної бази, що використовується під час реалізації ОП

Члени експертної групи; гарант ОП

1000–1030

Підготовка до зустрічі 6

Члени експертної групи

1030–1130

Зустріч 6 із адміністративним персоналом

Члени експертної групи;
керівник        або      представник             структурного підрозділу,             відповідального       за        забезпечення якості у ЗВО;
керівник або представник

1130–1145

Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до зустрічі 7

Члени експертної групи

1145–1215

Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) структурними підрозділами

Члени експертної групи;
керівник або представник відділу кадрів; керівник або представник відділу по роботі зі студентами;
керівник        або      представник             фінансового департаменту.

1215–1230

Підведення підсумків зустрічі 7

Члени експертної групи

1230–1330

Обідня перерва

 

1330–1400

Підготовка до резервної зустрічі

Члени експертної групи

1400–1500

Резервна зустріч

Члени експертної групи;
особи, додатково запрошені на резервну зустріч

1500–1530

Підведення підсумків резервної зустрічі, підготовка до зустрічі 8

Члени експертної групи

1530–1630

Зустріч 8 з випускниками ОП

Члени експертної групи;
випускники ОП останніх 5 років (8–10 осіб)

1630–1645

Підведення підсумків зустрічі 8

Члени експертної групи

1645–1715

Фінальна зустріч

Члени експертної групи; керівник ЗВО; гарант ОП

День 3 – (28.02.2020)

0900–1800

«День суджень» – внутрішня зустріч експертної групи

Члени експертної групи