Облік і оподаткування


Облікце не лише універсальна мова бізнесу, а й мистецтво, уся краса якого не завжди очевидна сторонньому спостерігачу, але повністю розкривається перед втаємниченим. Облік забезпечує достовірною, об’єктивною, доречною та дохідливою інформацією про фінансовий стан і наслідки діяльності підприємства всіх користувачів: власників та керівників, акціонерів, інвесторів, органи державного управління тощо. Професія бухгалтера вимагає надзвичайного таланту і терпіння. Але тим, хто її опанував, дається особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки у її взаємозв’язках і гармонії. До цих слів сьогодні вочевидь міг би приєднатись керівник кожного успішного підприємства. Адже важко переоцінити роль, яку відіграють облікові працівники, задовольняючи інформаційні потреби на всіх рівнях управління, забезпечуючи можливість прийняття адекватних управлінських рішень у мінливому ринковому середовищі. Саме таких фахівців зі спеціальності "Облік і аудит" за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр і магістр на денній та заочній формах навчання. у сфері бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту вже понад 20 років готує вищий навчальний заклад «Національна академія управління».

Основними місцями роботи випускників зі спеціальності "Облік і оподаткування" є малі, середні та великі підприємства, підприємства з іноземними інвестиціями, комерційні банки, інвестиційні фонди і компанії, аудиторські фірми, організації і установи, міністерства та відомства. Залежно від бажання та покликання молоді фахівці можуть працювати викладачами обліку, аудиту, економічного аналізу, державного фінансового контролю в технікумах, коледжах та вищих навчальних закладах.

Після опанування дисциплін загальноосвітнього, загальноекономічного циклів та циклу професійно-орієнтованих дисциплін випускник СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ"​ має:

 

Знання та розуміння:

 • принципів та практики організації бухгалтерського обліку та аудиту, їх застосування для прийняття ефективних управлінських рішень на підприємствах всіх форм власності
 • міжнародних стандартів фінансової звітності, та особливостей обліку зовнішньоекономічної діяльності
 • методології та методики ведення звітності підприємств, методології та організації фінансового контролю
 • особливостей фінансового та стратегічного аналізу, менеджменту у сфері фінансів і кредиту, страховій сфері та в оподаткуванні і в міжнародній сфері;
 • інноваційних, заснованих на використанні інтелектуальної  власності, механізмів розвитку підприємств в умовах глобальної економіки
 • принципів соціальної відповідальності  в організації обліку та аудиту
 • методології та організації наукових досліджень в галузі обліку і аудиту

Застосування знань і розумінь:

 • вміння аналізувати ефективність використання основних і оборотних засобів, окремих напрямків діяльності підприємств, установ, організацій всіх форм власності, контролювати стан і достовірність обліку та звітності, організацію і ефективність внутрішньогосподарського контролю, збереження та використання майна, позаоборотних і оборотних активів, проводити ревізію виробничої та господарської діяльності;
 • вміння визначати переваги і недоліки обраної підприємством системи оподаткування, обліку і звітності, а також можливі шляхи застосування інших систем оподаткування;
 • навички планувати аудиторські перевірки, складати програми аудиту, проводити аудит окремих об’єктів та напрямів діяльності підприємств, установ, організацій всіх форм власності;
 • вміння організовувати і надавати консультаційні послуги, роботи контрольно-ревізійних груп, створення системи автоматизованих робочих місць бухгалтера, впровадження прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку;
 • викладання дисциплін професійної підготовки у вищій школі;
 • здатність очолювати командну роботу з вирішення складних завдань, в практиці управління фінансами підприємств, страхових, інвестиційних компаній;
 • здатність критично мислити та самостійно проводити наукові дослідження у сфері обліку, аналізу, аудиту, оподаткування; впроваджувати результати досліджень у практику господарювання підприємств усіх форм власності та бюджетних установ.

 Формування суджень:

 • дотримання принципів функціонування соціально-орієнтованої ринкової економіки як базової моделі сталого розвитку суспільства, запобігання і протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин;
 • розуміння оптимальних шляхів адаптації передового досвіду Європейського Союзу та інших розвинених країн світу в розбудові національної економічної моделі та можливості його застосування у діяльності підприємств та організацій усіх форм власності на інноваційних засадах;
 • здатність творчо аналізувати, оцінювати, планувати та прогнозувати розвиток соціально-економічних процесів та явищ у мінливому глобальному конкурентному середовищі, а також адекватно відповідати на сучасні виклики та загрози;
 • здатність до креативного мислення, генерування нових ідей та підходів до вирішення управлінських завдань, готовність брати участь у впровадженні технологічних і організаційних інновацій;
 • визнання необхідності здійснення об’єктивної та прозорої обліково-аналітичної діяльності для успішної роботи підприємств всіх форм власності та ефективного функціонування національної податкової системи.