Міжнародні економічні відносини


Освітньо-професійна програма підготовки фахівців спеціальності «Міжнародні економічні відносини» передбачає вивчення студентом дисциплін загальноосвітнього, загальноекономічного опанування дисциплінами загальноосвітнього, функціонально-економічного циклів та циклу професійно-орієнтованих дисциплін: "Міжнародна економіка", "Зовнішньоекономічна діяльність", "Міжнародні організації", "Транснаціональні корпорації", "Міжнародний маркетинг", "Міжнародні ділові переговори", "Міжнародна реклама", "Міжнародна торгівля", "Міжнародний туризм", "Кон'юнктура світових товарних ринків", "Міжнародні фінанси", "Міжнародне економічне право", "Облік у зарубіжних країнах", "Міжнародний аудит", "Економіка зарубіжних країн", "Міжнародна економічна діяльність України", "Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства", "Міжнародні стратегії економічного розвитку", "Фахові іноземні мови" тощо.

Навчальна програма надасть майбутнім фахівцям можливість працювати у різних галузях міжнародної економіки (функціонуючі міжнародні ринки; міжнародні фінансові потоки; міжнародне управління; виробничі, торгівельні, валютні зв'язки в регіонах світу) та національної економіки, на ринку фінансових товарів та послуг в умовах міжнародного конкурентного середовища та глобалізації; займатися організаційно-управлінською, аналітичною та науково-дослідницькою міжнародною та зовнішньоекономічною діяльністю.

Після опанування дисциплін загальноосвітнього, загальноекономічного циклів та циклу професійно-орієнтованих дисциплін випускник СПЕЦІАЛЬНОСТІ "МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ" має:

 

Знання та розуміння:

 • особливостей механізмів стратегічного управління та міжнародного менеджменту;
 • системи міжнародної економіки, закономірностей її розвитку, умов, методів та основного інструментарію міжнародної економічної взаємодії;
 • принципів, об’єктивних законів, еволюції теорії та сучасних моделей міжнародної економіки;
 • аналітичних і практичних основ, пов’язаних з аналізом сучасних міжнародних економічних відносин;
 • нормативно-правового регулювання й управління зовнішньоекономічними операціями на міжнародному рівні;
 • закономірностей, специфічних особливостей та умов міжнародної діяльності України в процесі інтеграції її складових до сучасних світогосподарських структур та альянсів;
 • методології та організації наукових досліджень у сфері міжнародної економіки.

 Застосування знань і розумінь:

 • вміння аналізувати конкурентне становище підприємств, регіонів та обирати відповідні конкурентні стратегії з урахуванням конкурентних переваг;
 • здатність аналізувати первинні статистичні дані, які характеризують основні тенденції функціонування світової економіки;
 • вміння моделювати економічні інтеграційні процеси, знати і пропагувати передовий досвід людства, прогресивні методи зовнішньоекономічної діяльності;
 • навички з аналізу закономірностей взаємодії національних економік, міжнародних економічних організацій у сфері міжнародної торгівлі, міжкраїнного переміщення факторів виробництва, фінансування та формування зовнішньоекономічної і міжнародної економічної політики;
 • вміння аналізувати зовнішньоекономічну політику України, досліджувати проблеми та передбачати перспективи міжнародної економічної діяльності в Україні;
 • вміння організовувати зовнішньоекономічну діяльність суб'єктів господарювання всіх форм власності;
 • здатність критично мислити та проводити самостійні наукові дослідження та оформлювати результати наукової роботи;
 • викладання дисциплін професійної підготовки у вищий школі.

 Формування суджень:

 • дотримання принципів функціонування соціально-орієнтованої ринкової економіки як базової моделі сталого розвитку суспільства, запобігання і протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин;
 • розуміння оптимальних шляхів адаптації передового досвіду Європейського Союзу та інших розвинених країн світу в розбудові національної економічної моделі та можливості його застосування у діяльності підприємств та організацій усіх форм власності на інноваційних засадах;
 • здатність творчо аналізувати, оцінювати, планувати та прогнозувати розвиток соціально-економічних процесів та явищ у мінливому глобальному конкурентному середовищі, а також адекватно відповідати на сучасні виклики та загрози;
 • розуміння механізмів успішного функціонування національних господарств у системі глобального бізнесу, здатність визначати та інтерпретувати сучасні ключові тренди світового економічного зростання;
 • здатність до креативного мислення, генерування нових ідей та підходів до вирішення управлінських завдань, готовність брати участь у впровадженні технологічних і продуктових інновацій;
 • готовність застосовувати теорію, методологічні основи і категорії міжнародної економіки на практиці в ринкових умовах господарювання.

Можливі види професійної діяльності: зовнішньоекономічна, управлінська діяльність, міжнародні та валютно-кредитні відносини, науково-дослідна та педагогічна діяльність.

Можливі посади:

 • керівник організації, підприємства різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання, що займаються зовнішньо-економічною діяльністю;
 • керівник зовнішньоторговельних та зовнішньо-економічних об'єднань, фірм, спільних підприємств, структурних підрозділів;
 • керівник та спеціаліст у галузі валютного регулювання і контролю;
 • фахівець, керівник у спеціалізованих державних та недержавних установах, які займаються питаннями розвитку міжнародного співробітництва та економічної інтеграції;
 • фахівець, керівник в науково-дослідних інститутах та дослідницьких центрах, які займаються проблемами міжнародної економічної діяльності;
 • спеціаліст, керівник підрозділів Національного банку та комерційних банків, які здійснюють контроль та операції в галузі міжнародних розрахунків та іноземної валюти.