Міжнародні економічні відносини


 

Освітньо-професійна програма "Міжнародні економічні відносини" другого (магістерського) рівня вищої освіти передбачає набуття здобувачами загальних і професійних компетентностей, необхідних для  визначення тенденцій розвитку глобального економічного середовища, міжнародного менеджменту, міжнародних стратегій економічного розвитку.

Метою підготовки магістрів міжнародних економічних відносин в Національній академії управління є підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням та відповідними компетентностями, необхідними для вирішення проблем і розв’язання складних задач у сфері міжнародних економічних відносин, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог.

 

Освітня програма ОП Міжнародні економічні відносини

Рецензії на ОП Міжнародні економічні відносини

Вибіркові навчальні дисципліни ОП Міжнародні економічні відносини

Силабуси:

 

 

Вибіркові дисципліни: