Маркетинг


Освітньо-професійна програма підготовки фахівців спеціальності "Маркетинг" передбачає вивчення студентом дисциплін загальноосвітнього, загальноекономічного циклів та циклу професійно-орієнтованих дисциплін: "Маркетинг", "Інфраструктура товарного ринку", "Маркетингові дослідження", "Маркетингова товарна політика", "Маркетингова політика комунікацій", "Промисловий маркетинг", "Міжнародний маркетинг", "Товарознавство", "Маркетингова цінова політика", "Реклама", "Кон’юнктура світових товарних ринків", "Логістика" тощо.

Після опанування дисциплін загальноосвітнього, загальноекономічного циклів та циклу професійно-орієнтованих дисциплін випускник СПЕЦІАЛЬНОСТІ "МАРКЕТИНГ" має:

 

Знання та розуміння:

 • ґрунтовні знання економічних категорій, законів, причинно-наслідкових зв’язків, що існують між економічними процесами і явищами;
 • розуміння теоретичних засад функціонування економічних систем різного рівня, економіки підприємства, мікро-, макро-, регіональної, національної та міжнародної економік;
 • базове розуміння просторової організації продуктивних сил та параметрів залучення національної економіки до системи глобальних світових господарських відносин;
 • знання методів і сучасного інструментарію для проведення економіко-математичного та економетрично-статистичного аналізу в галузі маркетингу та маркетингової діяльності;
 • знання основ менеджменту, фінансів і кредиту, страхування, бухгалтерського обліку, аудиту, податкової системи;
 • концептуальні знання філософії, логіки, культурології, психології та педагогіки, соціології, політології, правових засад державного устрою та ведення господарської діяльності, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості;
 • знання принципів і підходів до формування цінової, товарної, збутової та комунікаційної політик підприємства;
 • розуміння організаційно-економічного механізму та методології проведення маркетингових досліджень, вимірювання та прогнозування ринкового попиту, виявлення потреб споживачів, а також моделювання процесу прийняття рішень споживачами;
 • знання принципів планування маркетингової діяльності компанії, основ розробки програм позиціонування компанії або товару;
 • знання механізму встановлення цін на товари з урахуванням ринкової ситуації;
 • знання методів та засобів організації реклами, презентацій, акцій, виставок та ярмарків;
 • знання основ збуту товарів, товароруху та маркетингової логістики;
 • знання основ поведінки споживачів на різних типах ринків та методів управління ними;
 • розуміння інфраструктури товарного ринку та товарознавства, основ технологічних процесів виробництва товарів;
 • володіння щонайменше однією іноземною мовою.

Застосування знань і розумінь:

 • уміння використовувати в практичній діяльності набуті знання про систему засобів маркетингу, поведінку споживачів, сучасні інструменти маркетингу;
 • уміння застосовувати знання з управління маркетингом та оцінки його ефективності;
 • володіння навичками планування, організації та проведення маркетингових досліджень;
 • уміння проводити необхідні економічні розрахунки для обґрунтування маркетингових заходів;
 • здатність здійснювати ділове спілкування: публічні виступи, переговори, проведення нарад, ділове листування, електронні комунікації;
 • навички письмової, візуалізованої та усної презентації результатів виконаної роботи / проекту, в тому числі англійською мовою;
 • уміння працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах і корпоративних інформаційних системах, застосовувати програмне забезпечення та інформаційні технології в маркетинговій діяльності.

Формування суджень:

 • здатність сприймати загально-цивілізаційні досягнення світової культури, науки і техніки, формування громадянської позиції щодо ринково-демократичних механізмів розвитку суспільства, розуміння його причинно-наслідкових зв’язків, а також вміння використовувати їх в     професійній та громадсько-суспільній діяльності;
 • визнання принципів соціально-етичного та екологічного маркетингу як найбільш прогресивних для розвитку суспільства;
 • розуміння необхідності доброчесної професійної діяльності в галузі маркетингу, державного та корпоративного управління, економіки та бізнесу для забезпечення сталого економічного розвитку країни;
 • відповідальність за власний професійний розвиток, а також підлеглих осіб та/або груп осіб;
 • уміння застосовувати методи логічної аргументації, аналітичного, інноваційного та критичного мислення;
 • формування мотивації до подальшого навчання протягом всього життя.