Маркетинг


 

Освітньо-професійна програма "Маркетинг" другого (магістерського) рівня вищої освіти передбачає набуття здобувачами загальних і професійних компетентностей, необхідних для  ефективного ведення бізнесу та управління суб’єктами ринкових відносин на засадах маркетингу

Метою підготовки магістрів маркетингу в Національній академії управління є підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням та відповідними компетентностями, необхідними для вирішення проблем і розв’язання складних задач маркетингової діяльності, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог, задля управління суб’єктами ринкових відносин на засадах маркетингу.

 

Освітня програма ОП МАКРЕТИНГ

Рецензії на ОП МАРКЕТИНГ

Вибіркові навчальні дисципліни ОП МАКРЕТИНГ

Силабуси: