Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Освітньо-професійна програма "Маркетинг" другого (магістерського) рівня вищої освіти


 

Освітньо-професійна програма "Маркетинг" другого (магістерського) рівня вищої освіти передбачає набуття здобувачами загальних і професійних компетентностей, необхідних для  ефективного ведення бізнесу та управління суб’єктами ринкових відносин на засадах маркетингу

Метою підготовки магістрів маркетингу в Національній академії управління є підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням та відповідними компетентностями, необхідними для вирішення проблем і розв’язання складних задач маркетингової діяльності, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог, задля управління суб’єктами ринкових відносин на засадах маркетингу.

 

Освітня програма ОП МАРКЕТИНГ

Навчальний план ОП МАРКЕТИНГ (денна форма)

Навчальний план ОП МАРКЕТИНГ (заочна форма)

Рецензії на ОП МАРКЕТИНГ

Вибіркові навчальні дисципліни ОП МАРКЕТИНГ

Відомості про самооцінювання ОП МАРКЕТИНГ

 

 

Силабуси обов'язкових навчальних дисциплін ОП "Маркетинг"

 

 

 

Силабуси вибіркових навчальних дисциплін ОП "Маркетинг"