КАФЕДРА "КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНОЛОГІЇ, ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА"


Кафедра "Кримінального права, кримінології, цивільного та господарського права" створена у 2016 році. Вона є наступницею кафедр «Кримінального права та процесу» і «Цивільного та господарського права» які були створені у 1996 році. Кафедра є випусковою, що забезпечує підготовку фахівців освітніх ступенів бакалавр та магістр за спеціальністю «Право» (спеціалізації кримінальне право та кримінально-процесуальне право, цивільне та господарське право). Перший випуск фахівців відбувся в 1996 році. З 2016 року кафедру очолює доктор юридичних наук, професор Юрій Вікторович Нікітін.

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін, за освітньою програмою «Бакалавр»:

 • Адвокатура України
 • Адміністративне право України
 • Адміністративне судочинство
 • Господарське право України
 • Криміналістика
 • Кримінальне право. Загальна частина. Кримінальне право. Особлива частина.
 • Кримінальне процесуальне право України
 • Кримінологія
 • Міжнародний комерційний арбітраж
 • Національна безпека
 • Нотаріат
 • Прокурорський нагляд
 • Складання процесуальних документів
 • Судові та правоохоронні органи України
 • Трудове право України
 • Цивільне право України
 • Цивільне процесуальне право України

Навчальні дисципліни, що викладаються за освітньою програмою «Магістр»:

 • Актуальні проблеми господарського права України
 • Актуальні проблеми кваліфікації злочинів
 • Актуальні проблеми кримінального процесуального права України
 • Актуальні проблеми кримінології
 • Актуальні проблеми цивільного права України

 Наукова робота кафедри спрямована на дослідження теоретичних, методологічних, законодавчих та прикладних питань розвитку правової системи національного законодавства. Напрямки наукових досліджень кафедри мають фундаментальний характер, їх тематика характеризується новизною та актуальністю.
 Професорсько-викладацький колектив кафедри працює у таких напрямках: розв'язання актуальних кримінально-правових проблем в Україні; удосконалення регулятивних механізмів розвитку законодавчої системи в умовах політичної та соціально-економічної нестабільності; удосконалення законодавства та інноваційних процесів в Україні; правового регулювання фондового ринку України; права інтелектуальної власності; актуальних проблем цивільного права; підвищення ефективності національного законодавства до євроінтеграції та глобалізації. 
 Професорсько-викладацький колектив кафедри, докторанти, аспіранти та здобувачі працювали відповідно до плану науково-дослідної роботи ВНЗ «Національна академія управління» на 2011 – 2014 рр. з теми: «Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу» (державний реєстраційний номер 0111U009267) та плану науково-дослідних робіт Академії на 2015 – 2019 рр. з теми: «Адаптація законодавства і права України до законодавства і права Європейського Союзу» (державний реєстраційний номер 0114U006593)
На кафедрі функціонує аспірантура за спеціальністю 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право».
Викладачі кафедри здійснюють керівництво підготовкою докторських і кандидатських дисертацій, магістерських робіт.
На кафедрі проводиться спільна науково-дослідна робота викладачів кафедри і студентів. Результати досліджень публікуються у щорічному «Збірнику наукових статей магістрантів юридичного факультету Національної Академії Управління», а також у фаховому науковому журналі «Юридична наука», який 20 квітня 2011 року зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) та міжнародних наукометричних каталогах і базах даних: Index Copernicus – з 1 січня 2014 року; Safetylit – з 17 серпня 2016 року; Social Science Research Network (SSRN) – з 17 жовтня 2016 року.
На кафедрі в різні часи працювали: д. юр. н., професор І.П. Козаченко, д. юр. н., професор Я.М. Шевченко, д. юр. н., доцент І.В. Сервецький, к. юр. н., професор Л.С. Сміян, к. юр. н., доцент П.П. Козлов, к. юр. н., доцент В.К. Окнян, к. юр. н., доцент А.І. Грищенко, к. юр. н., доцент Б.М. Гоголь, к. юр. н., доцент Н.В. Дараганова, к. юр. н., доцент Г.А. Кушнір, к. юр. н., доцент М.О. Лінєнко, к. юр. н., доцент Л.Л. Нескороджена, к. юр. н., доцент Р.Б. Прилуцький, к. юр. н., доцент Ю.В. Попов, к. юр. н., доцент В.М. Присяжний, к. юр. н., доцент В.І. Подоляк, к. юр. н., доцент О.А. Радзівілл, к. юр. н., доцент Н.К. Ісаєва, які зробили свій внесок у формування науково-педагогічної школи.

На кафедрі працюють: два доктори юридичних наук, професори В.К. Матвійчук, Ю.В. Нікітін, три кандидати юридичних наук, доценти І.О. Харь, М.І. Карпенко, І.В. Парижзький, два старші викладачі Г.І. Зубець, Т.Г. Савенкова, один викладач Т.І. Ковальова.

На кафедрі готують дисертації 34 здобувача та аспіранта.
 
Кафедрою підготовлена значна кількість підручників, монографій, практикумів та навчальних посібників: 
•    Матвійчук В.К., Нікітін Ю.В., Грянка Г.В. Адміністративне право України: Практикум / Під заг. ред. В.К. Матвійчука, Ю.В. Нікітіна; Національна академія управління. – К.: Азимут-Україна, 2004. – 144 с.
•    Кримінальне право України. Загальна частина: Практикум: Навчальний посібник / І.П. Козаченко, О.М. Костенко, В.К. Матвійчук, та ін. – К.: КНТ, 2006 р. – 432 с.
•    Матвійчук В.К., Харь І.О. Цивільне право України. Загальна частина. Практикум: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2006, – 736 с.
•    Шматько В.Г., Нікітін Ю.В. Екологія і організація природоохоронної діяльності: Навчальний посібник / В.Г. Шматько, Ю.В. Нікітін; Національна академія управління. – К.: КНТ, 2006. – 304 с.
•    Матвійчук В.К., Хар І.О. Міжнародний комерційний арбітраж: Практикум у семи книгах. Книга 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу; Арбітраж як спосіб вирішення спорів по зовнішньоторговельним контрактам; Поняття третейського порядку вирішення спорів; Історія розвитку міжнародного комерційного арбітражу як способу вирішення спорів / Національна академія управління. – К.: КНТ, 2007. – 244 с.
•    Матвійчук В.К., Хар І.О. Міжнародний комерційний арбітраж: Практикум у семи книгах. Книга 2: Статус партнерів. Форма зовнішньоторговельних контрактів. Платіжні умови. Забезпечення виконання зобов’язань. Проблеми застосування інституту позовної давності при укладенні зовнішньоторговельних контрактів / Національна академія управління. – К.: КНТ, 2007. – 308 с.
•    Сміян Л.С., Нікітін Ю.В., Хоменко П.Г. Нотаріат в Україні: Навчальний посібник / За ред. Ю.В. Нікітіна; Національна академія управління . – К.: КНТ, 2007. – 680 с. – 3-є видання, доповнене і перероблене. – К.: КНТ, 2009. – 632 с.

 • ​Сміян Л.С., Нікітін Ю.В. Правові основи інвестиційної та інноваційної діяльності. Кримінологічний аспект. Навч. посібник. – К.: КНТ., 2006. – 368 с.
 • Сучасні кримінально-правові системи в Україні: реалії та перспективи. Ю.В. Баулін, М.В. Буроменський, В.В. Томіна, В.К. Грищук, О.В. Зайчук, В.О. Навроцький, О.В. Наден, Ю.В. Нікітін, Н.О. Онищенко, Ю.А. Пономаренко, М.І. Хавронюк, В.І. Шакун. – Киїк: ВАТТЕ, 2015. – 688 с.

•    Кримінальне право України: Особлива частина - розділи І, II: Практикум : Навчальний посібник / В.Д. Гвоздецький, В.К. Матвійчук, І.О. Хар, та ін.; за заг. ред. В.К. Матвійчука. – К.: КНТ, 2008. – 256 с.
•    Правові основи зовнішньоекономічної діяльності : Навчальний посібник / Л.С. Сміян, Ю.В. Нікітін Б.М. Грек та ін.; відп. ред. Л. С. Сміян; Національна академія управління. – К.: КНТ, 2008. – 416 с.
•    Правове регулювання банкрутства : Підручник / Л. С. Сміян, І.П. Козаченко та ін. ; відп. ред. Л. С. Сміян ; Національна академія управління. – К. : КНТ, 2009. – 464 с.
•    Зименко А.В. Митне право України: аспекти провадження у справах про порушення митних правил: Навчальний посібник. – Х.: Право, 2010. – 160 с.
•    Кримінологія: Підручник / Нікітін Ю.В., Сміян Л.С., Хоменко П.Г. та ін.; за заг. ред. Л.С. Сміяна, Ю.В. Нікітіна. – К.: Національна академія управління, 2010. – 496 с.
•    Матвійчук В.К., Харь І.О. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України / За заг. ред. Матвійчука В.К. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. – 460 с.
•    Дараганова Н.В. Адміністративне право України : Навчальний посібник. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2013. – 272 с.
•    Цивільне право України (у запитаннях та відповідях) : Навчальний посібник : Практикум / За ред. В. К. Матвійчука, І. С. Тімуша. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2013. – 348 с.
•    Актуальні проблеми права інтелектуальної власності : Навчальний посібник / В. К. Матвійчук, С. А. Пилипенко, Т. П. Устименко та ін.; За ред. І. С. Тімуш, Ю. В. Нікітіна, В. П. Мироненко. – К. : Національна академія управління, 2014. – 352 с.
Науково-практичні коментарі:
•    Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України. В 2-х тт. Том 1 / За заг. ред. В.К. Матвійчука / Матвійчук В.К., Харь І.О. – К.: КНТ, 2007. – 788 с.
•    Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України. В 2-х тт. Том 2 / За заг. ред. В.К. Матвійчука / Матвійчук В.К., Харь І.О. – К.: Алерта, КНТ, 2008. – 752 с.
Монографії:
•    Голуб С.А. Кримінальна відповідальність за незаконне полювання: Монографія / За ред. В. К. Матвійчука. – К.: Азимут-Україна, 2004. – 148 с.
•    Кучер В. І. Кримінально-правові проблеми вчинення злочинів способом особливо жорстокого поводження : Монографія / За заг. ред. В. К. Матвійчука ; ВНЗ «Національна академія управління». – К. : Азимут-Україна, 2004. – 119 с.
•    Присяжний В.М. Кримінальна відповідальність за забруднення, засмічення та виснаження водних об’єктів: Наукова монографія / За наук. ред. В. К. Матвійчука. – К.: Національна академія управління, 2004. – 229 с.
•    Матвійчук В.К. Кримінально-правова охорона природного середовища (кримінально-правове та кримінологічне дослідження): Монографія. – К.: Азімут-Україна, 2005. – 464 с.
•    Матвійчук В.К., Голуб С.А. Незаконне полювання: відповідальність, протокольна форма провадження, розслідування і запобігання: Монографія. – К.: КНТ, 2006. – 304 с.
•    Зименко А.В. Провадження у справах про порушення митних правил (адміністративно-правове та адміністративно-процесуальне дослідження) : Монографія. – К.: Ін Юре, 2007. – 184 с.
•    Карпенко М.І. Кримінальна відповідальність за порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості (кримінально-правове та кримінологічне дослідження) : Монографія / За заг. ред. Матвійчука В.К. – К.: КНТ, 2007. – 232 с.
•    Матвійчук В.К., Присяжний В.М. Забруднення, засмічення та виснаження водних об’єктів: відповідальність, досудове і судове слідство та запобігання : Монографія. – К.: КНТ, 2007. – 272 с.
•    Козлов П.П., Нікітін Ю.В., Стрелков Л.О. Режим виконання кримінальних покарань: Монографія. – К.: КНТ, 2008. – 272 с.
•    Лященко Т.М. Правовий статус дипломатичних представництв: Монографія / За заг. ред. Ю.В. Нікітіна. – К.: Національна академія управління, 2008 р. – 192 с.
•    Нікітін Ю.В. Протидія злочинності в системі забезпечення внутрішньої безпеки українського суспільства: Монографія. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2009. – 373 c.
•    Матвійчук В.К. Тенденції сучасної кримінально-правової політики у сфері охорони навколишнього природного середовища: Монографія. – К.: Національна академія управління, 2011. – 112 с.
•    Матвійчук В.К. Теоретичні та прикладні проблеми кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища: Монографія. – К.: Національна академія управління, 2011. – 373 c.
•    Харь І.О. Кримінально-правова охорона атмосферного повітря: Монографія. – К.: Національна академія управління, 2011. – 192 с.
•    Матвійчук В.К., Харь І.О. Забруднення атмосферного повітря: кримінальна відповідальність, досудове слідство та запобігання : Монографія / В.К. Матвійчук, І. О. Харь. – К.: Національна академія управління, 2013. – 272 с.
•    Бєліков Ю. М. Запобігання злочинності недержавними охоронними організаціями : [Монографія] / Ю. М. Бєліков. За наук. ред. д-ра юрид. наук, доцента, Ю. В. Нікітіна / ВНЗ «Національна академія управління». – К. : 2014. – 160 с.
•    Нікітін Ю. В., Рощина І. О. Ефективність норм кримінального права у попередженні злочинів : Монографія – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2014. – 168 с.

 • Нотаріат в Україні: навчальний посібник / Ю.В. Нікітін, С.С. Бичков, А.Г. Чубенко, В.К. Матвійчук, Є.О. Гіда та ін. – 4-е вид. доп. і перерод. / За заг. ред. докт. юрид. наук, професора Ю.В. Нікітіна. – К.: ВНЗ «Національна академія управління»: «Алерта», 2016. – 586 с.

•    Правова система України в епоху глобалізаційного поступу : Монографія / О. Є. Гіда, О. М. Костенко, О. А. Радзівілл [та ін.] ; За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. В. К. Матвійчука. – К. : ВНЗ «Національна академія управління», 2014. – 492 с.
•    Протидія злочинності та адаптація кримінального законодавства і права України до законодавства і права Європейського Союзу : Монографія / В.К. Матвійчук, О.Є. Гіда, Р. Б. Прилуцький [та ін.] ; За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. В. К. Матвійчука. – К. : ВНЗ «Національна академія управління», 2014. – 552 с.
•    Актуальні проблеми кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права в Україні : Монографія / С. В. Пєтков, В. К. Матвійчук, С. Ф. Денисов, О. М. Костенко [та ін.] ; За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. В. К. Матвійчука. – К. : ВНЗ «Національна академія управління», 2015. – 538 с.

 • Актуальні проблеми права інтелектуальної власності: Навчальний посібник / В.К. Матвійчук, С.А. Пилипенко, Т.П. Устименко та ін.: За ред. Т.С. Тімуш, Ю.В. Нікітіна, В.П. Мироненко. – К.: ВНЗ «Національна академія управління».2014. – 352 с.


Наукові теоретичні семінари з кримінального права під керівництвом професора Валерія Костянтиновича Матвійчука, працюють з 1 жовтня по 1 грудня щоп’ятниці о 15.30 на кафедрі, кандидата юридичних наук, доцента Миколи Івановича Карпенка - щочетверга в аудиторії №315. Науковий теоретичний семінар з кримінології, під керівництвом доктора юридичних наук, професора Нікітіна Юрія Віктровича в аудиторії №315 щопонеділка о 16.00. Науковий гурток з Цивільного права під керівництвом кандидата юридичних наук, доцента Інни Олексіївни Харь з 10 жовтня по 1 грудня щосереди о 15.30 в аудиторії № 207. Науковий гурток з господарського права та процесу під керівництвом кандидата юридичних наук, доцента Сергія Васильовича Матвєєва з 1 лютого по 30 квітня о 16.00 в аудиторії № 201.

Викладачі кафедри здійснюють науково-практичну допомогу студентам у стажуванні в центрі правової допомоги «Юридична клініка», що діє з 2008 р. при Академії і надає безкоштовну правову допомогу представникам соціально вразливих верств населення.

Контакт кафедри:  м. Київ вул. Ушинського, 15. аудиторія № 214. тел. (044) 242-10-74, legal@nam.kiev.ua

Контактні особи – Савенкова Тетяна Гаріївна – ст. викладач. 
                                  Ковальова Тетяна Іванівна – викладач.

 

Кафедра кримінального права та процесу, Нікітін Ю.В.

Завідувач кафедри

Нікітін Юрій Вікторович

доктор юридичних наук, професор

тел.: (044) 242-10-74

e-mail: legal@nam.kiev.ua

каб. 213