КАФЕДРА "ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН"


Кафедра «Фінансів, обліку та фундаментальних економічних дисциплін» створена у 1992 році і наразі є випусковою, забезпечуючи підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та магістр за спеціальніостями "Фінанси, банківська справа та страхування" і "Облік та оподаткування". Перший випуск фахівців на кафедрі відбувся 1995 року.

Навчальні дисципліни, що викладаються:

 • Статистика(теорія)
 • Правова статистика
 • Економічна статистика
 • Бухгалтерський облік
 • Фінансовий облік
 • Аналіз господарської діяльності
 • Аудит
 • Облік в зарубіжних країнах
 • Облік зовнішньоекономічної діяльності
 • Міжнародні стандарти фінансової звітності
 • Облік міжнародних операцій
 • Бухгалтерський облік в управлінні підприємства
 • Організація бухгалтерського обліку
 • Звітність підприємства
 • Фінансовий аналіз
 • Методика та організація державного контролю
 • Організація і методика аудиту
 • Облік і звітність в оподаткуванні
 • Облік у банках
 • Облік в бюджетних установах
 • Управлінський облік
 • Політекономія
 • Макроекономіка
 • Регіональна економіка
 • Менеджмент
 • Економіка і бізнес
 • Історія економіки та економічної думки
 • Політекономія (курсові)
 • Національна економіка

Наукова робота кафедри фінансів та банківської справи спрямована на дослідження теоретичних, методологічних та організаційних питань розвитку фінансово-банківської системи України. Напрямки наукових досліджень кафедри мають фундаментальний характер, їх тематика характеризується новизною та актуальністю.

Викладачі кафедри працюють у таких напрямках: розв'язання актуальних фінансово-економічних проблем в Україні; удосконалення регулятивних механізмів розвитку банківської системи в умовах фінансової нестабільності; удосконалення фінансово-кредитного стимулювання інвестиційних та інноваційних процесів в Україні; підвищення ефективності взаємодії банківського та реального секторів економіки в умовах євроінтеграції та глобалізації; реструктуризація вітчизняних комерційних банків. Загальна кількість наукових публікацій, виданих викладачами випускової кафедри за останні 5 років становить понад 200 одиниць, серед яких 5 наукових монографій, 10 підручників та навчальних посібників, 20 навчально-методичних комплекси, в тому числі підручників і посібників з грифом Міністерства освіти і науки України – 7.

На кафедрі функціонує аспірантура за спеціальністю 08.00.03 “Гроші, фінанси і кредит”; докторантура за спеціальністю 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством”.

Викладачі кафедри здійснюють керівництво підготовкою докторських, кандидатських, магістерських робіт. Проводиться спільна науково-дослідна робота викладачів кафедри і студентів. Результати досліджень публікуються у відкритому друці як самими студентами, так і спільно з викладачами кафедри, видаються збірники наукових праць студентів.


Завідувач кафедри

Штулер Ірина Юріївна 

доктор економічних наук, доцент

тел.: (044) 242-10-57

e-mail: kafedra@nam.kiev.ua 

каб. 211