Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Освітньо-професійна програма "Фінанси, банківська справа та страхування" другого (магістерського) рівня вищої освіти


 

Освітньо-професійні програми підготовки фахівців спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» передбачає вивчення студентом дисциплін загальноосвітнього, загальноекономічного циклів та циклу професійно-орієнтованих дисциплін: "Іноземна мова професійного спрямування", "Інформаційно-аналітичні системи", "Кредитний менеджмент", "Методологія та організація наукових досліджень", "Страховий менеджмент", "Управління фінансовою санацією підприємств", "Фінансовий аналіз", "Фінансовий бізнес-консалтинг", "Фінансовий менеджмент" тощо.

 

Освітня програма ОП Фінанси, банківська справа та страхування

Рецензії на ОП Фінанси, банківська справа та страхування

Навчальний план ОП Фінанси, банківська справа та страхування (денна форма)

Навчальний план ОП Фінанси, банківська справа та страхування (заочна форма)

Вибіркові навчальні дисципліни ОП Фінанси, банківська справа та страхування

Відомості про самооцінювання ОП Фінанси, банківська справа та страхування

 

Силабуси обов'язкових навчальних дисциплін ОП Фінанси, банківська справа та страхування:

 

Силабуси вибіркових навчальних дисциплін ОП Фінанси, банківська справа та страхування: