ВНЗ IV рівня аккредитації
044 242-24-46, office@nam.kiev.ua
 • Головна
 • Спеціальності
 • Фінанси, банківська справа та страхування ...

Освітньо-професійні програми підготовки фахівців спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» передбачає вивчення студентом дисциплін загальноосвітнього, загальноекономічного циклів та циклу професійно-орієнтованих дисциплін: "Теорія фінансів", "Гроші і кредит", "Фінанси підприємств", "Страхування", "Інвестування", "Банківські операції", "Фінансовий менеджмент", "Менеджмент в банку", "Податкова система", "Страхові послуги", "Фінансовий ринок", "Ринок фінансових послуг", "Управління фінансовою санацією підприємства", "Фінанси зарубіжних корпорацій", "Вищі фінансові обчислення", "Фінансовий аналіз", "Грошово-кредитні системи", "Бюджетна система", "Фінансова діяльність суб’єктів господарювання", "Інформаційні системи і технології в фінансах", "Інформаційні системи і технології в банківській сфері", "Національний банк і грошово-кредитна політика", "Аналіз банківської діяльності", "Маркетинг в банку", "Аналіз інвестиційних проектів" тощо.

Після опанування дисциплін загальноосвітнього, загальноекономічного циклів та циклу професійно-орієнтованих дисциплін випускник СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ" має:

 

Знання та розуміння:

 • механізмів стратегічного управління, менеджменту у сфері фінансів і кредиту, страховій сфері та в оподаткуванні;
 • світових трендів розвитку глобальної економіки та теорії і практики міжнародного менеджменту;
 • інноваційних, заснованих на використанні інтелектуальної  власності, механізмів розвитку фінансово-кредитної сфери та проектного фінансування;
 • засад правового регулювання фондового ринку та інструментів фінансового посередництва;
 • особливостей оцінювання та моніторингу фінансово-економічної безпеки країни та механізму управління фінансово-економічною безпекою підприємства;
 • методології та принципів організації наукових досліджень у сфері фінансів і банківської справи.

Застосування знань і розумінь:

 • навички прийняття оптимальних фінансових рішень, що забезпечують зростання прибутку та капіталу, стабілізацію діяльності підприємства, застосування інструментів антикризового управління підприємством, підвищення добробуту його працівників і власників;
 • здатність обґрунтовувати висновки щодо тенденцій розвитку фінансово-економічних явищ та процесів на мікро-, макро- та мезорівнях за допомогою моніторингу, узагальнення та моделювання;
 • здатність самостійно формувати та аналізувати фінансові звіти, організовувати внутрішньофірмове прогнозування та планування, розробляти фінансову  стратегію підприємств;
 • уміння виявляти ознаки неплатоспроможності підприємства, проводити оцінку ймовірності його банкрутства та складати план санації з проводенням експертної оцінки санаційних заходів;
 • розробляти стратегію протидії фінансово-економічним шокам і ефективного використання фінансово-економічних інтересів підприємства;
 • здатність здійснювати узагальнення теоретичних, методичних та методологічних підходів до наукових досліджень, що потребують поглиблених професійних знань та розробки управлінських рішень з використанням сучасних методів системного наукового аналізу;
 • навички застосування науково-обґрунтованих методів аналізу та прогнозування соціально-економічного розвитку України;
 • викладання дисциплін професійної підготовки у вищій школі;
 • здатність очолювати командну роботу з вирішення складних завдань, в практиці управління фінансами підприємств, страхових, інвестиційних компаній;
 • здатність критично мислити та самостійно проводити наукові дослідження, оформлювати результати наукової роботи та уміння підготувати пропозиції щодо вдосконалення фінансово-економічної діяльності України.

Формування суджень:

 • дотримання принципів функціонування соціально-орієнтованої ринкової економіки як базової моделі сталого розвитку суспільства, запобігання і протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин;
 • розуміння оптимальних шляхів адаптації передового досвіду Європейського Союзу та інших розвинених країн світу в розбудові національної економічної моделі та можливості його застосування у діяльності підприємств та організацій усіх форм власності на інноваційних засадах;
 • здатність творчо аналізувати, оцінювати, планувати та прогнозувати розвиток соціально-економічних процесів та явищ у мінливому глобальному конкурентному середовищі, а також адекватно відповідати на сучасні виклики та загрози;
 • здатність до креативного мислення, генерування нових ідей та підходів до вирішення управлінських завдань, готовність брати участь у впровадженні технологічних і організаційних інновацій;
 • розуміння місця і ролі фінансово-кредитних відносин як системоутворюючих у функціонуванні національних економік, а також особливостей механізмів державного і корпоративного регулювання фінансової сфери в Україні та світі.
Сайт журнала Актуальні проблеми економіки Сайт журнала Юридична наука Сайт журнала Я, Студент