ВНЗ IV рівня аккредитації
044 242-24-46, office@nam.kiev.ua
 • Головна
 • Спеціальності
 • Банківська справа

Дізнатися більше про спеціальність тут

Освітньо-професійні програми підготовки фахівців спеціальностей "Банківська справа" передбачає вивчення студентом дисциплін загальноосвітнього, загальноекономічного циклів та циклу професійно-орієнтованих дисциплін: "Теорія фінансів", "Гроші і кредит", "Фінанси підприємств", "Страхування", "Інвестування", "Банківські операції", "Фінансовий менеджмент", "Менеджмент в банку", "Податкова система", "Страхові послуги", "Фінансовий ринок", "Ринок фінансових послуг", "Управління фінансовою санацією підприємства", "Фінанси зарубіжних корпорацій", "Вищі фінансові обчислення", "Фінансовий аналіз", "Грошово-кредитні системи", "Бюджетна система", "Фінансова діяльність суб’єктів господарювання", "Інформаційні системи і технології в фінансах", "Інформаційні системи і технології в банківській сфері", "Національний банк і грошово-кредитна політика", "Аналіз банківської діяльності", "Маркетинг в банку", "Банківський нагляд", "Аналіз інвестиційних проектів" тощо.

Фахівець спеціальностей "Банківська справа" повинен знати:

 • фундаментальні проблеми теорії та практики в сфері фінансів, грошового обігу, кредитування і розрахунків, страхової справи;
 • механізм функціонування фінансового ринку, основні види цінних паперів, методи управління портфелем цінних паперів;
 • фінансові методи стимулювання суспільного виробництва з урахуванням міжнародної практики, принципи і порядок фінансування підприємств, організацій і установ, діяльність органів фінансово-кредитної системи, страхових організацій;
 • системи оподаткування підприємств, організацій та громадян, системи соціального та пенсійного забезпечення громадян;
 • систему державних фінансів та їх взаємозв’язок з фінансами підприємств і населення;
 • сучасні економічні теорії, економічні закони і категорії, економічні форми та закономірності розвитку суспільства;
 • методичні основи обчислення макроекономічних показників та прогнозування макроекономічного розвитку, наукові основи соціально-економічного прогнозування, методологію формування державних індикативних планів та цільових комплексних програм, методологію і основні прийоми мікроекономічного аналізу;
 • методологію побудови та організації бухгалтерського обліку, аналізу господарської діяльності, контролю та аудиту в галузях економіки;
 • методику і техніку фінансового обліку і звітності, методи їх побудови та формування фінансових показників;
 • основи побудови внутрішньогосподарського виробничо-комерційного (управлінського) обліку діяльності;
 • статистичні методи збирання та обробки економічної інформації;
 • сучасні інформаційні системи;
 • економетричні методи моделювання економічних явищ;
 • наукові засади управління, методи прийняття управлінських рішень, основи операційного та міжнародного менеджменту;
 • теорію та практику економічного механізму функціонування фірми, формування та використання її виробничого потенціалу;
 • економічну термінологію, діючі класифікації в галузі фінансів, банківської, страхової справи в Україні та міжнародну класифікацію цих видів економічної діяльності;
 • раціональні прийоми пошуку та використання науково -технічної інформації з застосуванням технічних засобів збору та обробки інформації.


Фахівець спеціальностей "Банківська справа" повинен вміти:

 • організовувати та забезпечувати роботу установ фінансової та банківської систем, страхових компаній, промислових підприємств та інших організацій у відповідності з отриманою спеціальністю;
 • аналізувати та інтерпретувати економічну інформацію для обгрунтування і розробки управлінських рішень;
 • проводити системний економічний аналіз виробничої і комерційної діяльності, оцінювати фінансовий стан підприємств, установ і організацій;
 • застосовувати сучасні методи аналізу, які б дозволили показати об'єктивний стан і тенденції в економічному розвитку фінансових, банківських, страхових та господарських організацій;
 • прогнозувати і планувати виробничо-господарську і фінансову діяльність підприємств;
 • здійснювати фінансове спостереження за ринками, оцінювати динаміку кон'юнктури та її прогнозування у взаємозв'язку з результатами виробничо-господарської діяльності підприємств і організацій;
 • планувати, координувати та проводити фінансові операції підприємств та установ;
 • здійснювати фінансово-господарчий, фінансово-бюджетний і кредитно-банківський контроль в установах і підприємствах всілякого рівня державного і недержавного секторів економіки;
 • планувати та здійснювати фінансові взаємозв'язки на міждержавному, загальнодержавному, регіональному та галузевому рівнях;
 • розробляти системи фінансових показників економічної кон'юнктури, використовувати фінансові методи, які можуть дати найбільший ефект;
 • створювати умови для розширення страхового поля, проектувати нові види майнового та особистого страхування;
 • застосовувати сучасні інформаційні системи в сфері фінансів та бухгалтерського обліку, здійснювати постановку фінансово-кредитних задач та задач з обліку та аудиту в умовах машинної обробки облікової інформації;
 • вивчати ринок, здійснювати прогнозну оцінку його кон'юнктури, розробку тактики маркетингу;
 • розробляти та вдосконалювати організаційні структуру і методи управління;
 • проводити підбір та навчання кадрів, управління персоналом;
 • вести ділове співробітництво з іноземними партнерами;
 • представляти установу в ділових стосунках з іншими підприємствами та зовнішніми партнерами;
 • вести наукові дослідження і розробляти пропозиції щодо вдосконалення економічних механізмів по профілю спеціальності;
 • пристосовувати набуті знання до конкретних умов господарювання з урахуванням появи нових господарських формувань;
 • визначати та регулювати фінансові ризики.
Сайт журнала Актуальні проблеми економіки Сайт журнала Юридична наука Сайт журнала Я, Студент