Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Освітньо-професійна програма "Право" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
 

Освітньо-професійна програма "Право" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти передбачає становлення правового мислення здобувачів вищої освіти, їх правову соціалізацію шляхом: набуття загальних і професійних компетентностей необхідних для правничої практики; входження в соціально-професійну систему,  мотиваційне та поведінкове пристосування;   формування умінь та практичних навичок бути активним учасником правовідносин, визначати їх значущість для себе.

Метою підготовки бакалаврів права в Національній академії управління є підготовка фахівців в галузі права, надання здобувачам вищої освіти можливість опанувати фундаментальні і спеціальні знання, підготувати їх до професійної діяльності у сфері права та подальшого навчання за магістерською програмою (за наявності бажання продовжити навчання).

Саме тому студенти, які опановують спеціальність «Право» у ВНЗ «Національна академія управління» проходять навчальну та виробничу практику у судах, районних адміністраціях, провідних юридичних компаніях, а також мають можливість стажування у Центрі правової допомоги "Юридична клініка", що діє при Академії і надає безкоштовну правову допомогу представникам соціально вразливих груп населення.

 

Освітня програма ОП Право

Навчальний план ОП Право (денна форма)

Навчальний план ОП Право (заочна форма)

Рецензії на ОП Право

Вибіркові навчальні дисципліни ОП Право

Відомості про самооцінювання ОП Право

 

Силабуси обов'язкових навчальних дисциплін ОП "Право":

 

 

Силабуси вибіркових навчальних дисциплін ОП "Право":