Бакалавр Маркетинг


Освітньо-професійна програма "Маркетинг" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти передбачає практичну підготовку для формування навичок у сфері маркетингової діяльності сучасних підприємств та в організацій та набуття здобувачами загальних і професійних компетентностей, необхідних для ефективного ведення бізнесу на засадах маркетингу.

Метою ОП є підготовка кваліфікованих фахівців з маркетингу, які володіють сучасним управлінським та економічним мисленням, відповідними компетентностями, необхідними для провадження ефективної маркетингової діяльності, що базуються на оволодінні системою загальнонаукових та спеціальних методів, професійних методик та технологій, необхідних для забезпечення успішної роботи підприємства на засадах маркетингу.

Освітня програма ОП "Маркетинг"

Рецензії на ОП "Маркетинг"

Вибіркові навчальні дисципліни ОП "Маркетинг"

 

Силабуси: