Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Освітньо-професійна програма "Маркетинг" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти


Освітньо-професійна програма "Маркетинг" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти передбачає практичну підготовку для формування навичок у сфері маркетингової діяльності сучасних підприємств та в організацій та набуття здобувачами загальних і професійних компетентностей, необхідних для ефективного ведення бізнесу на засадах маркетингу.

Метою ОП є підготовка кваліфікованих фахівців з маркетингу, які володіють сучасним управлінським та економічним мисленням, відповідними компетентностями, необхідними для провадження ефективної маркетингової діяльності, що базуються на оволодінні системою загальнонаукових та спеціальних методів, професійних методик та технологій, необхідних для забезпечення успішної роботи підприємства на засадах маркетингу.

Освітня програма ОП Маркетинг

Навчальний план ОП МАРКЕТИНГ (денна форма)

Навчальний план ОП МАРКЕТИНГ (заочна форма)

ПРОГРАМА ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ

Рецензії на ОП "Маркетинг"

Вибіркові навчальні дисципліни ОП "Маркетинг"

Відомості про самооцінювання ОП МАРКЕТИНГ

 

Силабуси обов'язкових навчальних дисциплін ОП "Маркетинг":

 

 

 

Силабуси вибіркових навчальних дисциплін ОП "Маркетинг"